Naam: Tourterelle des bois

Is e naam voorStreptopelia turtur