biotoop
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Onderdeel van de biosfeer. Biosfeer is een ecologische term voor het totaal aan milieus (levend en niet-levend) waarin leven kan plaatsvinden. De biosfeer bestaat uit drie biocycli: oceaan, zoetwater en land. Deze worden onderverdeeld in biochoren, waarvan de belangrijkste op het land zijn: bos, droog open gebied, nat open gebied, hooggebergte en poolgebied. Biochoren worden op hun beurt weer onderverdeeld in biotopen: gebieden die als groep redelijk uniform zijn in milieutoestand en biota.

Alternative form voor biotoop : biotopen.